Adatkezelés

ÁLTALÁNOS ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

Egyéni vállalkozóként, mint adatkezelő a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt határozom meg a hatályos magyar és Európai Unió által kiadott jogszabályban foglaltaknak megfelelően.
Az adatkezelés a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.
Az adatfeldolgozás technikai jellegű adatkezelés, az adatok feletti rendelkezési és döntési joggal nem rendelkezik.
Személyes adatnak minősül az azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ. Azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.

Egyéni vállalkozó adatkezelőként tiszteletben tartom mindazon személyek magánszféráját, akik részemre személyes adatot adnak át és elkötelezett ezek védelmében.

I. Egyéni vállalkozóként a GDPR 13. cikke alapján az alábbi tájékoztatást adom az érintett személyek részére:

Az Adatkezelő adatai:
Az egyéni vállalkozó neve: Benyovszky-Szűcs Domonkos
Székhely: 1054 Budapest, Báthori utca 5
Weblap: www.ertsdakortarst.hu
Kapcsolattartó: Benyovszky-Szűcs Domonkos
Telefon: +36308534996
E-mail: hello@ertsdakortarst.hu

Adatfeldolgozás:
Az egyéni vállalkozó neve: Benyovszky-Szűcs Domonkos
Székhely: 1054 Budapest, Báthori utca 5

Az adatfeldolgozó kizárólag olyan utasításokat hajthat végre, amelyek írásban rögzítettek.
Az adatkezelő és az adatfeldolgozó között kötelező írásbeli szerződést kötni, melynek tartalmaznia kell az adatkezelő által az adatfeldolgozónak átadott adatokat és az adatfeldolgozó azokkal végzett tevékenységét.
Titoktartás kötelezi a személyes adatok kezelésével foglalkozó munkavállalókat.
Az adatbiztonság garantálása érdekében az adatfeldolgozó végrehajtja a szervezési és technikai intézkedéseket.
Az adatfeldolgozó segíti az adatkezelőt abban, hogy teljesítse kötelezettségeit.
Az adatfeldolgozó az adatkezelő döntése alapján minden személyes adatot visszajuttat az adatkezelőnek vagy töröl, törli a meglévő másolatokat, egy kivétellel, ha a tagállami vagy az uniós jog az adatok tárolását írja elő.
Az adatfeldolgozó elősegíti és lehetővé teszi az adatkezelő által vagy az általa megbízott ellenőr segítségével végzett auditokat, helyszíni vizsgálatokat.
Amennyiben az adatfeldolgozó további adatfeldolgozó segítségét veszi igénybe, úgy őrá ugyanazok a kötelezettségek vonatkoznak, mint amelyek eredetileg a szerződés által létrejöttek az adatfeldolgozó és az adatkezelő között.

Adatvédelmi tisztviselő:
Az egyéni vállalkozás a GDPR 37. cikke alapján nem köteles adatvédelmi tisztviselő kinevezésére.

Adatvédelmi kérelmek:

Amennyiben bármilyen kérése vagy kérdése van az adatkezeléssel kapcsolatban, kérelmét postai úton a 1054 Budapest, Báthori utca 5 címre vagy elektronikusan a hello@ertsdakortarst.hu címre küldheti. Válaszainkat késedelem nélkül, de legfeljebb 30 (harminc) napon belül küldjük meg a kérelmező által meghatározott címre.

Külföldi adattovábbítás:

Nem történik külföldre adattovábbítás.

II. Az adatkezelésének célja, jogalapja, időtartama:

Adatkezelési célok:
Az egyéni vállalkozás az alábbi célokból végez adatkezelést a jogszabályokkal összhangban:
a) művészeti oktatási tevékenység nyújtásához kapcsolódóan a szolgáltatás igénybevevőinek adatait (úgymint: név, lakcím, telefonszám, e-mailcím, valamint kiskorú résztvevő esetében a törvényes képviselő neve, címe, telefonszáma és e-mailcíme), mint szerződéses jogi kötelezettség teljesítése és ügyfélkapcsolat fenntartása céljából kezeljük;
b) lehetséges ügyfelek számára marketingtevékenység;
c) munkavállalók és pályázók adatainak kezelése
d) szerződéses partnerek kapcsolattartói adatainak kezelése a szerződés teljesítése céljából;
e) ügyfelek megrendeléseinek/megbízásainak teljesítése;
f) törvényben meghatározott kötelezettség teljesítése céljából

Adatkezelés jogalapja:

GDPR 6.cikk (1) bekezdés a) pont: érintett hozzájárulása
GDPR 6.cikk (1) bekezdés b) pont: szerződés teljesítéséhez szükséges
GDPR 6.cikk (1) bekezdés c) pont: jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges
GDPR 6.cikk (1) bekezdés a) pont: jogos érdek, mindig érdekmérlegelés szükséges

Az egyes adatkezelési tevékenységek jogalapja:
a) a számviteli jogszabályoknak megfelelő számlát kiállítása: jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont
b) kapcsolattartás: jogalap (a partnerek munkavállalóinak adatai esetében az adatkezelés) jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont. Az adatkezelő jogos érdeke: üzletmenet folytonosság.
c) munkavállalók adatainak kezelése: GDPR 6. cikk (1) bekezdés b), c) pontok.
d) szerződéses partnerek adatainak kezelése: jogalap GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont
e) marketing tevékenység: jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont.
Marketing tevékenység céljából facebook oldal is üzemel, azonban önálló adatbázis létrehozása, profilalkotás nem történik.
f) online regisztráció jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont

Az érintett személyes adatainak jogos érdek alapján történő kezelése esetén érdekmérlegelést végzünk, melynek során:
– beazonosítjuk és rögzítjük a jogos érdeket
– beazonosítjuk és rögzítjük az érintett érdekeit és jogait
– szükségesség és arányosság, a célhoz kötöttség, adattakarékosság, korlátozott tárolhatóság elve alapján mérlegelés
– tájékoztatjuk az érintettet az érdekmérlegelésről

Az érintettnek tiltakozási joga van, mely alapján a személyes adatot nem kezeljük tovább, kivéve ha az adatkezelést kényszerítő ok indokolja (pl. munkaviszonnyal összefüggésben szükségszerűen kezelendő adatok esetén)

Az adatkezelés időtartama:

A számlákat jogi kötelezettség miatt legalább 8 évig kell megőrizni. A számlakiállítás alapjául szolgáló iratok megőrzési ideje 8 év.
A munkaviszony alapjául szolgáló iratok megőrzési ideje: 50 év.
A kapcsolattartás céljából megadott adatok megőrzési ideje a kapcsolat megszűnését követő 1 év.
Szerződés teljesítéséhez kapcsolódó adatok megőrzése: 5 év.

III. Érintetti jogok:

A személyes adataihoz kapcsolódóan az érintettnek a jogszabályban meghatározott jogai vannak.

a) hozzáférési jog (adatok megismerése, az a tény, hogy történik-e adatkezelés);
b) amennyiben egy adat elavult vagy helytelen, ennek kiigazítása;
c) törlés (kizárólag a hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén);
d) az adat kezelésének korlátozása;
e) a személyes adatok direkt marketing célokra való használatának megtiltása;
f) személyes adatainak harmadik személy szolgáltató számára történő átadása, vagy ennek megtiltása;
g) bármely az adatkezelő által kezelt személyes adatról másolat kérése; vagy
h) tiltakozás a személyes adat használata ellen.

IV. Adatvédelmi incidens:

Az adatbiztonság olyan sérülése, mely a kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.
Az egyéni vállalkozás biztosítja az adatkezeléshez kapcsolódó kockázat mértékének megfelelő adatbiztonságot, melynek sérülése esetén késedelem nélkül, de legkésőbb a tudomásra jutástól (észleléstől) számított 72 órán belül bejelentést tesz a felügyeleti hatóságnak és tájékoztatja az érintettet is.
Az egyéni vállalkozás az adatvédelmi incidens tudomására jutását követően haladéktalanul megteszi a szükséges biztonsági intézkedéseket az adatvédelmi incidens alapját adó sérülés megszüntetése, helyreállítása céljából.
Az érintettet értesítjük a megtett intézkedésekről és azok eredményéről.

V. Regisztráció a honlapon

A honlapon a regisztráló természetes személy az erre vonatkozó négyzet bejelölésével adhatja meg hozzájárulását személyes adatai kezeléséhez. (Tilos a négyzet előre bejelölése.)
A kezelhető személyes adatok köre:
• a természetes személy neve (vezetéknév, keresztnév),
• címe,
• telefonszáma,
• e-mail címe,
• online azonosító (ha van).

A személyes adatok kezelésének célja:
1. A honlapon nyújtott szolgáltatások teljesítése.
2. Kapcsolatfelvétel, elektronikus, telefonos, SMS, és postai megkereséssel.
3. Tájékoztatás a vállalkozás szolgáltatásairól, szerződési feltételeiről, akcióiról.
4. A honlap használatának elemzése.

Az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása.

A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái: a vállalkozás ügyfélszolgálattal, marketing tevékenységével kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállalói, adatfeldolgozóként a vállalkozás IT szolgáltatója tárhelyszolgáltatást végző munkavállalói.

A személyes adatok tárolásának időtartama: a regisztráció / szolgáltatás fennállásáig, vagy az érintett hozzájárulása visszavonásáig (törlési kérelméig).

Látogatói adatkezelés a honlapon
Tájékoztatás sütik (cookie) alkalmazásáról

A Sütik (cookie-k) rövid adatfájlok, melyeket a meglátogatott honlap helyez el a felhasználó számítógépén.
A cookie célja, hogy az adott infokommunikációs, internetes szolgáltatást megkönnyítse, kényelmesebbé tegye.
Számos fajtája létezik, de általában két nagy csoportba sorolhatóak.
Az egyik az ideiglenes cookie, amelyet a honlap csak egy adott munkamenet során (pl.: egy internetes bankolás biztonsági azonosítása alatt) helyez el a felhasználó eszközén, a másik fajtája az állandó cookie (pl.: egy honlap nyelvi beállítása), amely addig a számítógépen marad, amíg a felhasználó le nem törli azt.
Az Európai Bizottság irányelvei alapján cookie-kat [kivéve, ha azok az adott szolgáltatás használatához elengedhetetlenül szükségesek] csak a felhasználó engedélyével lehet a felhasználó eszközén elhelyezni.

A felhasználó hozzájárulását a honlap első látogatása során adja meg a vállalkozás a jelen adatvédelmi tájékoztató keretében.

A hozzájárulást igénylő sütik esetében a tájékoztatás kapcsolódhat a honlap első látogatásához is abban az esetben, ha a sütik alkalmazásával együtt járó adatkezelés már az oldal felkeresésével megkezdődik. Amennyiben a süti alkalmazására a felhasználó által kifejezetten kért funkció igénybevételéhez kapcsolódik, akkor a tájékoztatás is megjelenhet e funkció igénybevételéhez kapcsolódóan. A sütikre vonatkozóan egy rövid összefoglaló jelenik meg a honlapon a tájékoztatás lényegéről, és egy linken keresztül utalás a teljes körű tájékoztató elérhetőségére.

A honlapon alkalmazott a sütikről a látogató a jelen adatkezelési tájékoztatóban kap ismertetést. E tájékoztatóval a vállalkozás biztosítja, hogy a látogató a honlap információs társadalommal összefüggő szolgáltatásainak igénybevétele előtt és az igénybevétel során bármikor megismerhesse, hogy a vállalkozás mely adatkezelési célokból, mely adatfajtákat kezel, ideértve az igénybe vevővel közvetlenül kapcsolatba nem hozható adatok kezelését is.

Hírlevél szolgáltatáshoz kapcsolódó adatkezelés

A honlapon a hírlevél szolgáltatásra regisztráló természetes személy az erre vonatkozó négyzet bejelölésével adhatja meg hozzájárulását személyes adatai kezeléséhez. (Tilos a négyzet előre bejelölése.
A hírlevélről az érintett a hírlevél „Leiratkozás” alkalmazásának használatával, vagy írásban, vagy e-mailben tett nyilatkozattal bármikor leiratkozhat, amely a hozzájárulás visszavonását jelenti. Ilyen esetben a leiratkozó minden adatát haladéktalanul törölni kell.

A kezelhető személyes adatok köre:
• a természetes személy neve (vezetéknév, keresztnév),
• e-mail címe.

A személyes adatok kezelésének célja:
1. Hírlevél küldése a vállalkozás szolgáltatásai tárgyában
2. Reklámanyag küldése

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása.

A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái: a vállalkozás ügyfélszolgálattal, marketing tevékenységével kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállalói, adatfeldolgozóként a vállalkozás IT szolgáltatója munkavállalói a tárhelyszolgáltatás teljesítése céljából,

A személyes adatok tárolásának időtartama: a hírlevél-szolgáltatás fennállásáig, vagy az érintett hozzájárulása visszavonásáig (törlési kérelméig).

VI. Jogorvoslati tájékoztatás:

Magyarországon az adatvédelmi felügyeleti hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (továbbiakban: NAIH, címe: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C, e-mail címe: ugyfelszolgalat@naih.hu).
Az érintett panaszt nyújthat be a NAIH-hoz amennyiben álláspontja szerint a rá vonatkozó személyes adat kezelés nem felel meg a jogszabályi kötelezettségeknek.
A NAIH döntése ellen bírósági felülvizsgálat kezdeményezhető.

VII. Tájékoztatás a nyilvántartásokról:

Az egyéni vállalkozás az adatok kezelését és feldolgozását jogszerűen, átláthatóan és ellenőrizhetően végzi, mely célok elérése érdekében az alábbi nyilvántartásokat vezeti:

1. adatkezelések nyilvántartása
-a GDPR hatályba lépéséig az Infotv. 65§ alapján a NAIH vezeti
tartalma:
– sorszám
– tevékenység
– kezelt adatok
– adatkezelési cél
– adatkezelési jogalap
– tárolás módja és ideje
– adatkezelő neve és elérhetősége
– adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége
– adattovábbítás, címzettek
– technikai és szervezési intézkedések
az adatkezelés nyilvántartását tevékenységenként külön kell vezetni.

2. az adattovábbítás nyilvántartása
tartalma:
– sorszám
– dátum
– címzett
– harmadik országba történő adattovábbítás
– személyes adatok köre
– adatkezelés, -feldolgozás célja
– adatkezelés, -feldolgozás jogalapja
– adatkezelő neve és elérhetősége

3. adatkezelés megszüntetésének nyilvántartása
tartalma:
– sorszám
– kérelem időpontja
– érintett neve, azonosító adata
– kérelem tartalma
– intézkedés megnevezése
– intézkedés dátuma
– adatkezelő neve és elérhetősége

4. adatvédelmi incidensek nyilvántartása
tartalma:
– sorszám
– incidens ideje
– incidens megnevezése
– érintettek köre
– érintett személyes adatok
– incidens hatása
– intézkedések
– adatkezelő neve és elérhetősége

5. érintetti és hatósági megkeresések és az arra adott válaszok nyilvántartása
tartalma:
– sorszám
– megkeresés tárgya és ideje
– érintettek köre
– érintett személyes adatok
– intézkedések
– adatkezelő neve és elérhetősége

6. „eltévedt” adatok, megkeresések nyilvántartása
tartalma:
– sorszám
– beérkezés ideje
– kérelem tárgya
– intézkedés (pl. visszaküldés)
– adatkezelő neve és elérhetősége

Kelt: Budapest, 2018. május 25.
Benyovszky-Szűcs Domonkos
adatkezelő